PAST LITTERS (Schnauzer)

A-litter born 1988-08-04 s. CH Echo v Kaiser Barbarossa d. Svartskäggs Unexpected Wanda
B-litter born 1988-08-05 s. CH Echo v Kaiser Barbarossa d. Svartskäggs Fleurs Fair And Square
C-litter born 1989-05-11 s. CH Echo v Kaiser Barbarossa d. Svartskäggs Unexpected Wanda
D-litter born 1990-03-25 s. CH Conrad Of Leijliden d. Ixobola's Barbarossa
E-litter born 1990-05-17 s. CH Echo v Kaiser Barbarossa d. Svartskäggs Unexpected Wanda
     Barecho © 2018